ANBI

Beautiful Kidz beschikt over de ANBI status.

Register KvK: 01130061
RSIN: 8192.70.994

Bestuurssamenstelling

Karin Couperus te Molkwerum, voorzitter
Neno van der Schaar te Franeker, vice-voorzitter
Tirza van Faassen te Leek, secretaris
Allard de Hoop te Zuidlaren, penningmeester
Jennieke Kafuka-Bolier te Namibië, algemeen bestuurslid

Advies & ondersteuning m.b.t. fondswerving:
Renee de Boer te Franeker

U kunt het gehele beleidsplan 2018-2020 en het jaarverslag en jaarrekening 2018 downloaden.
Fraudeprotocol 2015

Missie


Het doel van de stichting in Nederland is het inzamelen van financiële middelen om te voorzien in de nood van kinderen in Namibië. De daadwerkelijke hulp ter plekke wordt verleend door onze partnerorganisatie die werkt vanuit dagverzorgingscentra in de achterstandswijk “Katutura” in Windhoek en in Ovitoto.

Visie


Het streven is gericht op het verlenen van duurzame hulp. In beide centra staat onderwijs centraal. De jarenlange ervaring van de staf in Namibië heeft geleerd dat goed onderwijs de beste kansen biedt om de cirkel van armoede en geweld te doorbreken. Financieel beleid: Om de projecten te kunnen uitvoeren en onderhouden worden er vanuit Nederland fondsen geworven en kunnen particulieren en bedrijven een financiële bijdrage leveren. De inkomsten van de stichting worden, na aftrek van geringe organisatiekosten (niet meer dan 5%), aan de doelstelling besteed. Met uitzondering van de arbeidskrachten die in Namibië uit de lokale bevolking zijn aangesteld wordt met vrijwilligers gewerkt. Ook de directie in Namibië berust bij vrijwilligers.