Beleidsplan

1. Inleiding

a. Waarom een beleidsplan?

Aan het presenteren van dit beleidsplan liggen drie factoren ten grondslag:

  1. Het bestuur hecht aan het geven van volledige informatie inzake het te voeren beleid.
  2. Met ingang van 1 januari 2014 bestaat de wettelijke verplichting het beleidsplan via de internetsite openbaar te maken.
  3. Wisseling in de bestuurssamenstelling maakt herijking en transparantie van het beleid wenselijk.

b. Wanneer vastgesteld?

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 november 2013. Daarna is het diverse malen geactualiseerd, recentelijk op 21 april 2020.

c. Doel van het beleid.

Het doel van het beleid is te voorzien in de nood van kinderen in Namibië en het hiervoor bijeenbrengen van de noodzakelijke financiële middelen. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband met de partnerorganisatie Beautiful Kidz Namibia in Windhoek. In de achterstandswijk Katutura in Windhoek en ook in Okandjira is een eigen dagverzorgingscentra en in Okamuina is een kleuterschool van waaruit hulp verleend wordt.

2. Organisatie

a. Contactgegevens, bankgegevens, inschrijvingsnummer K.v.K. en fiscaal nummer

Stichting Beautiful Kidz Namibia
Waezenburglaan 122
9351 HH Leek
Nederland
www.beautifulkidznamibia.nl
info@beautifulkidznamibia.nl
Tel.: (+31) 594 852 383 * secretaris - - - - (+31) 6 1508 6916 * voorzitter
IBAN: NL53 RABO 0136 3112 61, BIC: RABONL2U
Register KvK: 01130061
RSIN: 8192.70.994
Datum oprichting 4 april 2008
Sinds de oprichtingsdatum heeft de stichting de ANBI status

b. Inspiratie

Beautiful Kidz Namibia is een interkerkelijke, christelijke stichting die zich geïnspireerd weet door de opdracht uit Jacobus 1 vers 27:
“maar dit is zuivere godsdienst: het bijstaan van weduwen en wezen in nood”.

c. Missie

Als gevolg van HIV/aids is de nood onder kinderen in Namibië groot. Van elke drie kinderen in het land is er één wees en krijgen er twee onvoldoende te eten. De stichting ziet het als haar missie om de partner in Namibië te voorzien van de nodige financiële middelen om deze kinderen hulp te bieden.

d. Visie

De stichting streeft naar duurzame hulp aan kinderen die leven in behoeftige omstandigheden. Door begeleiding tot zelfredzaamheid worden ze in staat gesteld op termijn zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien. Onderwijs staat centraal omdat de ervaring heeft uitgewezen dat ze zonder goed onderwijs niet in staat zullen zijn zich aan hun armoedige omstandigheden te ontworstelen. Naast goed onderwijs krijgen de kinderen liefde en persoonlijke aandacht en mogen ze ervaren dat God van hen houdt. Gedurende hun hele leven zullen ze baat hebben bij de christelijke normen en waarden die hen worden voorgeleefd.

e. Karakteristieken

’kleinschalig’ Bewust wordt de organisatie klein en overzichtelijk gehouden. Hierdoor wordt er efficiënt gewerkt en kan er snel op veranderende omstandigheden worden ingespeeld.
‘transparant’ Met uitzondering van vertrouwelijke gegevens van donateurs en derden is alle relevante informatie beschikbaar. Zowel het jaarverslag als de jaarrekening worden op de website gepubliceerd.
‘geringe organisatiekosten’ Het bestuur streeft naar niet meer dan 5% organisatiekosten, zodat donaties/bijdragen vrijwel geheel ten goede komen aan de projecten in Namibië.
‘betrokkenheid donateurs’ Met nieuwsbrieven wordt getracht de band met de achterban te verstevigen.

f. Bestuurssamenstelling per 1 mei 2020

Karin Couperus, Molkwerum * voorzitter
Neno van der Schaar, Franeker * vice-voorzitter
Tirza van Faassen, Leek * secretaris
Allard de Hoop, Zuidlaren * penningmeester

Ondersteuning bestuur

Fondswerving & communicatie:
Jennieke Kafuka-Bolier, Namibië
Advies & ondersteuning m.b.t. communicatie, website en fondswerving:
Renee de Boer, Nederland

g. Risico

Een groot deel van de inkomsten bestaat uit onregelmatige en eenmalige bijdragen. Daarentegen hebben de uitgaven in Namibië een structureel karakter, bovendien zijn de uitgaven sterk gestegen door de toename van het aantal kinderen dat zorg ontvangt. Door het ontbreken van evenwicht in de vaste inkomsten en de uitgaven kan de continuïteit van het werk in Namibië in gevaar komen.

3. Doelstelling

a. van 75%/25% naar 25%/75%

De partnerorganisatie is sinds aanvang 2012 gewezen op de noodzakelijkheid van ondersteuning in eigen land. Uiteindelijk zal in Namibië toegewerkt moeten worden naar een centrum van en voor de eigen bevolking. Hiervoor is materiaal ontwikkeld en de eerste concrete resultaten zijn inmiddels zichtbaar.

In 2017 is ongeveer 25% van het budget in Namibië bijeen gebracht. Het streven is om dit percentage jaarlijks dusdanig te verhogen dat in het jaar 2022, 75% van de begroting lokaal wordt gefourneerd.
De bijdrage vanuit Nederland moet dan gedaald zijn van de huidige 75% naar 25% van de begroting (hierbij moet worden opgemerkt dat de totale kosten van de centra zullen blijven stijgen). Dit brengt de volgende staffel met zich:

  • 2018 - 65% van de begroting Nederland, 35% Namibië
  • 2019 - 55% van de begroting Nederland, 45% Namibië
  • 2020 - 45% van de begroting Nederland, 55% Namibië
  • 2021 - 35% van de begroting Nederland, 65% Namibië
  • 2022 - 25% van de begroting Nederland, 75% Namibië

b. werven maandelijkse donateurs kleuterschool

De kleuterschool vormt de basis van de activiteiten, zowel in Windhoek als in Ovitoto. Voor de bekostiging hiervan tracht de stichting structureel donateurs te werven in Nederland waarbij een vaste maandelijkse bijdrage de voorkeur heeft. Hierbij gaat de aandacht uit naar particulieren, verenigingen, kerken, scholen en bedrijven.

c. steun grotere instellingen voor specifieke deelprojecten

Voor een tiental andere activiteiten op onderwijsgebied wordt ondersteuning gezocht bij fondsen en instellingen. Het beleid is erop gericht dat deze ondersteuning geleidelijk wordt afgebouwd en dat in Namibië toegewerkt wordt naar een situatie van ‘self supporting’.

d. grotere betrokkenheid kerken en scholen

Gezien het christelijk karakter van de stichting wordt primair steun gezocht bij kerken en andere christelijke instellingen. Omdat onderwijs centraal staat in het centrum wordt gestreefd naar een grote betrokkenheid van scholen.

4. Activiteiten

Om haar doel te bereiken geeft de stichting op verschillende manieren bekendheid aan de problematiek in Namibië. Een belangrijke rol hierbij spelen de persoonlijke contacten van bestuursleden en vrijwilligers. Regelmatig wordt aandacht voor het werk gevraagd door middel van direct mail aan kerken en scholen, presentaties bij evenementen, spreekbeurten op scholen en verenigingen, radio-uitzendingen etc. Meer gedetailleerde en actuele informatie ter zake leest u in het jaarverslag.

5. Jaarverslag/Jaarrekening

Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks in de vergadering in het eerste kwartaal het jaarverslag en de jaarrekening van het afgelopen jaar vast te stellen. Onmiddellijk na vaststelling zullen het jaarverslag en de jaarrekening op de website worden gepubliceerd. Ook worden de stukken op verzoek aan belangstellenden toegezonden.

6. Beloningsbeleid

Voor gemaakte onkosten bij het uitoefenen van de bestuursfunctie kan een vergoeding worden verstrekt. Aan één van de ondersteuners van het bestuur wordt een vergoeding gegeven voor het verwerven van gelden bij fondsen en andere instanties. Wij zijn er als stichting van bewust dat o.a. deze organisatiekosten niet rechtstreeks ten goede komen aan de projecten. Echter meent het bestuur dat het maken van (organisatie)kosten gerechtvaardigd is als daardoor meer donatiegelden kunnen worden verworven en we onze achterban/donateurs/fondsen op de hoogte kunnen houden van de activiteiten van onze stichting. Zoals eerder genoemd in punt 2.e ‘geringe organisatiekosten‘, streeft het bestuur naar niet meer dan 5% organisatiekosten. In het jaarrapport zal dit verantwoord worden.

7. Fraudeprotocol

De stichting is volledig transparant in zowel de binnenkomende als de uitgaande geldstromen. Ten aanzien van de financiële middelen wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Er zijn maatregelen genomen om fraude te voorkomen en om bij een vermoeden van fraude in actie te komen.Het fraudeprotocol staat gepubliceerd op de website.

8. Klachtenprocedure

Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de stichting. De secretaris geeft de klacht door aan de voorzitter die vervolgens met betrokkene contact opneemt. De afhandeling van de klacht wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken.

9. Bescherming privacy

Gegevens van donateurs en andere relaties worden uitsluitend gebruikt binnen de eigen organisatie. Ze worden in geen geval aan derden ter beschikking gesteld. Op de website en in de nieuwsbrieven van de stichting wordt geen melding gemaakt van organisaties met een commercieel karakter, welke ons ondersteunen.

Aldus vastgesteld,, 11 november 2013.

Meest recente aanpassing april 2020.

Select Language / Sprache »