Beautiful Kidz Namibia (BKN) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat ons privacy beleid, wat u van ons kunt verwachten, aan welke regels wij ons houden en wat u zelf kunt doen om uw privacy te beschermen.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • De door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
 • Data verkregen naar aanleiding van ontvangen donaties en correspondentie met ons.

Verwerking van uw gegevens

BKN houd een relatie/ donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van deze relaties worden vastgelegd. Dit gaat met name om, donateurs, belangstellenden, fondsen, kerken en bedrijvenen vrijwilligers. Donateurs zijn personen die een financiƫle bijdrage hebben geleverd aan BKN. Dit kan gebeuren met of zonder aankondiging vooraf en met of zonder incasso. Belangstellenden zijn relaties die aan hebben gegeven informatie te willen ontvangen van BKN en of mogelijk donateur te willen worden. Relaties zijn ook personen die deel hebben genomen aan bijeenkomsten en acties van BKN in welke vorm dan ook.

BKN is een stichting die gelden inzamelt voor haar doelen in Namibiƫ. Wij roepen onze relaties al dan niet in de vorm van acties op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting. Het werk van BKN wordt gefinancierd door giften van relaties.

Wij kunnen de volgende gegevens vastleggen:

 • Naam (voor en achternaam)
 • Adres en Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Gegeven bijdragen/giften
 • IBAN-nummer.
 • Incasso gegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op de volgende manieren:

 • Aanmelding voor de nieuwsbrieven
 • Doen van donaties op onze bankrekening
 • Toestemming geven tot incasso
 • Telefonische gesprekken
 • E-mail correspondentie

Financiƫle data en persoonsgegeven worden verzameld om op een zo efficiƫnt mogelijke manier uitvoering te geven aan de organisatie/administratie. De verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciƫle doeleinden.

BKN heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. Tevens kun deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven via het volgende e-mailadres:

info@beautifulkidznamibia.nl

Vermeld bij het onderwerp van uw E-mail altijd duidelijk welk verzoek u doet:

 • Inzien gegevens relatiebestand
 • Wijzigen gegevens relatiebestand
 • Verwijderen gegevens relatiebestand

Omdat wij een vrijwilligersorganisatie zijn vragen wij uw begrip voor een verwerkingstijd van ongeveer twee weken.

U kunt dit mailadres ook gebruiken als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. BKN is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonsgegevens in onze administratie.

U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres, telefoonnummer en kopie van geldig legitimatiebewijs gericht aan de administratie van BKN (Waezenburglaan 122, 9351 HH Leek)

Omdat wij ook verplicht zijn om onze financiƫle administratie inzichtelijk te houden vanuit andere wetgeving zullen wij uw persoonlijke gegevens in zoverre kunnen verwijderen dat wij blijven voldoen aan die andere wetgeving. Tevens blijft correspondentie via email en brieven gedurende de bewaartermijn in onze administratie.

Bewaartermijn gegevens

Ten eerste zullen wij ons houden aan eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Ons uitgangspunt is dat wij onze administratie zeven jaar bewaren.Daarna zullen wij alle gegevens verwijderen of de gegevens onpersoonlijk maken. Hierdoor blijven de financiƫle transacties en niet persoonlijke gegevens wel bewaard in onze administratie maar wordt de naam en adres geanonimiseerd. Hierdoor zullen wij na deze termijn de gegevens niet meer aan u kunnen relateren.

E-mail en Post

Wanneer u als relatie ons mailt, post stuurt of geld overmaakt kan u geĆÆnformeerd worden over de activiteiten en werkzaamheden van BKN. Op basis van de aan ons op deze wijze verstrekte gegevens kunnen wij een selectie maken om u in de toekomst per post, email of bankoverschrijving gericht te benaderen.

Wilt u geen email of post van ons ontvangen? Dan kan u dit op elk moment kenbaar maken. U kan dit via hetzelfde email adres als bij ā€œinzien, wijzigen of verwijderenā€ laten weten. Vermeld duidelijk bij het onderwerp en de mail dat u geen mail of post meer wenst te ontvangen.

Contact met relaties/donateurs.

BKN informeert haar relaties over haar werk via bladen, per post, per email, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van BKN te steunen door een financiƫle bijdrage.

Gebruikte correspondentie en contact/communicatie media/hoe beschermt u uw privacy zelf:

Om uw privacy in acht te houden conform ons privacy beleid vragen wij u om uw gegevens uitsluitend via onderstaande adressen te communiceren:

 • Bank: BKN maakt bij financiĆ«le transacties uitsluitend gebruik van de volgende bankrekening IBAN: NL53 RABO 0136 3112 61, BIC: RABONL2U
 • E-mail: info@beautifulkidznamibia.nl
 • Post: Waezenburglaan 122, 9351 HH Leek
 • Telefoon: (+31) 594 852 383
 • Incasso formulieren van BKN.

Deze media zijn de door BKN gebruikte media.

Indien u andere media of adressen gebruikt om met ons te communiceren kunnen wij de toepasselijkheid van ons privacy beleid niet garanderen.

Beveiliging

BKN heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor vrijwilligers (van BKN) die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen?

BKN houdt het recht voor dit privacy statement/beleid te wijzigen. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met ons. Zie ook het eerder in dit document genoemde e-mailadres.